Regulamin
 
I. z piosenką nieobojętną "SANDłicz" jest ogólnopolskim festiwalem piosenki organizowanym
i koordynowanym przez Fundację Kultury Ziemi Sandomierskiej.
II. Najważniejszą częścią Uczty z piosenką nieobojętną "SANDłicz" jest Konkurs.
III. Cele Konkursu "SANDłicz":
- prezentacja i promocja twórczości muzycznej i literackiej młodych artystów amatorów,
- umożliwienie młodym twórcom i wykonawcom prezentacji i konfrontacji ich osiągnięć,
- wyłonienie najlepszych twórców i wykonawców oraz ich dalsza promocja

IV.

Zasady kwalifikowania do konkursu "SANDłicz".

1.

Przez wykonawców rozumie się zespoły oraz uczestników indywidualnych.

2.

Kwalifikacje do Konkursu "SANDłicz" odbywają się na podstawie nadesłanych Zgłoszeń.

3.

Zgłoszenie do konkursu składa się z czytelnie i kompletnie wypełnionej Karty oraz nagrania zawierającego 3-5 utworów wchodzących w skład recitalu. Nagrania mogą być nadsyłane na kasecie magnetofonowej lub płycie CD-R w formatach *.wav; *.mp3; *.mpeg; *.cda.
4. Zgłoszenia można nadsyłać do 24 listopada 2004.
5. Kwalifikacji do konkursu "SANDłicz" dokonuje Rada Artystyczna powołana przez organizatora.

6.

Organizator do 26 listopada powiadomi telefonicznie wykonawców zakwalifikowanych do konkursu "SANDłicz".
V. Zasady konkursu "SANDłicz"
1. W Konkursie uczestniczą wykonawcy zakwalifikowani przez Radę Artystyczną (patrz: pkt. IV)
i powiadomieni telefonicznie przez organizatora.
2. W konkursie "SANDłicz" prezentowane są recitale piosenki.

3.

Recital powinien trwać ok. 20-25 minut. Czas jego trwania nie powinien przekroczyć 30 min.

4.

Recital powinien składać się z piosenek wywodzących się z kręgu szeroko pojętej piosenki literackiej, autorskiej, kabaretowej czy ballady nazwanej przez organizatorów piosenką nieobojętną.

5.

Piosenki znajdujące się w programie recitalu podczas konkursu "SANDłicz" powinny być wykonywane w języku polskim. Dopuszcza się wykonanie jednej piosenki w języku obcym.

6.

Recital piosenek powinien stanowić zwartą całość.
VI. Postanowienia organizacyjne.

1.

Organizator zapewnia Uczestnikom Konkursu nieodpłatne zakwaterowanie.

2.

Organizator zapewnia Uczestnikom Konkursu obsługę techniczną i aparaturę nagłośniającą podczas prób i koncertów.

3.

Organizator nie zapewnia Uczestnikom Konkursu zwrotu kosztów podróży.

4.

Laureaci Konkursu są zobowiązani uczestniczyć w Koncercie Laureatów bez wypłacania dodatkowych wynagrodzeń.
5. Organizator powołuje Jury Konkursu "SANDłicz".
6. O wysokości oraz podziale nagród zespołowych i indywidualnych decyduje Jury Konkursu.
O ewentualnych dodatkowych nagrodach, nie przyznanych przez Jury decyduje organizator.

7.

Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do organizatora.
 
 
ściągnij Kartę zgłoszeń w formacie *.rtf.